Artikel 1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Bénéfits. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven overeengekomen, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bénéfits, voor de uitvoering waarvan door bénéfits derden dienen te worden betrokken. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Bénéfits en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien Bénéfits niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bénéfits in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Aanmelding

De prijs van onze diensten worden rechtstreeks overeengekomen met de betreffende opdrachtgever

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de annulatievoorwaarden zoals vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze de bestellingen, offertes en alle overeenkomsten beheersen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen op prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is. Bénéfits kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Bénéfits daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bénéfits anders aangeeft.

Artikel 3 – Overdracht van intellectuele rechten

Bénéfits behoudt het eigendom van alle opgeleverde werken tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald.   Op dat moment draagt Bénéfits de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever.

Noch de inschrijving, noch de deelname van een klant aan een opleiding doen in hoofde van de klant een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de opleiding.

De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bénéfits veilig te stellen.  

Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om Bénéfits daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  Voor het geval Bénéfits haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bénéfits en door Bénéfits aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bénéfits zich bevinden en deze terug te nemen.

Bénéfits is in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de opdracht.

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid

Bénéfits verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. Bénéfits neemt hiertoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Bénéfits behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bénéfits heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor de andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 5 – Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.  Hij vrijwaart Bénéfits elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

 Artikel 6 – Facturering

Bénéfits factureert het bedrag dat is overeengekomen in de offerte.

Artikel 7 – Klachten en verantwoordelijkheid

Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier na ontvangst van de eerste levering van diensten of goederen.  Indien de opdrachtgever de diensten of goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen, vanaf de datum van de uitnodiging de diensten of goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Indien Bénéfits binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de diensten of goederen volledig aanvaard heeft.

Artikel 8 – Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Schadevergoeding en verwijlintresten

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 B.W. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 100,-. Tevens zijn de facturen of bedragen welke op de vervaldag niet betaald werden, vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 12% op jaarbasis. Schadevergoeding en intresten worden gerekend op het volledige (integrale) factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 10 – Wijziging van de opdracht

Vooreerst wordt er op gewezen dat de aangegeven termijnen richttermijnen zijn en Bénéfits niet binden. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bénéfits de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft Bénéfits heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien door Bénéfits of door Bénéfits ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Bénéfits gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bénéfits een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in het kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bénéfits gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bénéfits daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Bénéfits met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bénéfits niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgd de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van de grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 11 – Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Bénéfits het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verder kosten, schade en interesten te vorderen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bénéfits aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bénéfits worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bénéfits zijn verstrekt, heeft Bénéfits het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Bénéfits ter beschikking heeft gesteld. Bénéfits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bénéfits is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12 – Annuleringen

De overeenkomst tussen Bénéfits en de opdrachtgever kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd door de opdrachtgever bij een per post aangetekend schrijven of per email. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer door Bénéfits een bevestiging van ontvangst werd bezorgd aan de opdrachtgever. Annuleren kan, mits betaling van een vergoeding van: 50% van het bedrag van de overeenkomst zoals overeengekomen op onze offerte opgemaakt door Bénéfits. Indien de annulering gebeurt 30 kalenderdagen of meer voorafgaan aan de overeengekomen uitvoeringsdatum; respectievelijk 75 % indien de annulering gebeurt tot 14 kalenderdagen vooraf; resp. 100 % indien de annulering gebeurt minder dan 14 kalenderdagen vooraf.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

Dit alles behoudt het recht van Bénéfits om voor zover hiertoe aanleiding bestaat, een hogere vergoeding te vorderen en te bewijzen.

Artikel 13 – Abnormale en onvoorziene omstandigheden

Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Bénéfits is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bénéfits ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Bénéfits kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Bénéfits bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bénéfits kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bénéfits op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bénéfits de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Bénéfits tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Bénéfits gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bénéfits gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bénéfits, zal Bénéfits in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bénéfits extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden aan deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bénéfits anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikking, staat het Bénéfits vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bénéfits op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst in haar onderdelen valt uitsluitend onder het Belgisch Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Bénéfits is gevestigd.

Partijen verbinden zich ertoe vooraleer zich tot de rechtbank te wenden eerst een poging te ondernemen tot minnelijke regeling of bemiddeling. De partij die geconfronteerd wordt met een probleem verbindt zich ertoe dit binnen de 8 dagen te melden en na te gaan of bemiddeling mogelijk is.

Scroll naar top